Försäkringsvillkor

GÄLLER FRÅN OCH MED 1/1-2014

Medlemskap

Medlemskap står öppet för anställd vid AB Volvo och Volvo Personvagnar AB med tillhörande dotterbolag i Sverige som är medlem i LO-anslutet förbund. För anställda i bolag som avskiljs från något av Volvo bolagen kvarstår medlemskapet för de som var medlemmar innan avskiljningen ägde rum. Medlemskap söks skriftligen på därför avsedd blankett. Vid bolagsbyte inom Volvobolagen skall medlem snarast inkomma med ny medlemsansökan för att kvarstå med obrutet medlemskap. Medlemskap föreligger från och med den kalendermånad, för vilken första avgift erlagts.

Försäkringar

Utträde

Utträde ska skriftligen meddelas på avsedd blankett. Medlem som slutar vid Volvobolagen utträder ur föreningen. För nya medlemmar from 2013-01-01 som utträder utan att sluta vid något av Volvobolagen gäller 3 månaders uppsägningstid då ersättning ej utgår. Uppsägningstid gäller ej för medlem som slutar vid något av Volvobolagen eller vid övergång till något av tjänstemannaförbunden.

Från medlemskap utesluts den som genom svikligt förfarande förskaffat sig eller sökt sig förmåner.

Då medlem utträtt eller uteslutits kan varken medlem eller medlemmens rättsinnehavare göra anspråk på medlemmens erlagda avgifter eller annan del av tillgångarna.

Nytt medlemskap

Den medlem som utträtt eller uteslutits, kan åter beviljas nytt medlemskap, om föreningens styrelse härför finner särskilda skäl. Den som beviljas nytt medlemskap enligt första stycket, blir berättigad till ersättning enligt § 13, 14, 15 och 28 i stadgarna efter 6 månader från inträde i föreningen. Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen fatta beslut om annan karenstid. Under väntetiden skall stadgad avgift erläggas.

Avgifter

Medlemsavgiften är 118 kronor per månad.

Då medlemsavgiften inte dras via lönen, skall medlem själv inbetala avgiften. Medlem bär själv ansvar för att avgiften inkommer i tid till föreningen. Medlemsavgiften vid månadsbetalning skall vara inbetald senast den siste innevarande månad. Om medlemsavgift inte betalas, kan ej heller några ersättningar utbetalas. Om medlem efter brev ej reglerat skulden av medlemsavgift riskerar medlem att bli utesluten.

Avgiften erläggs på tid och plats samt sätt som bestäms av styrelsen.

Sjukvårdsersättning

Ersättning ges för medlem, sambo, maka/make samt registrerad partner och barn under 18 år. Ersättning erhålls för kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling, mammografi, cytologi och läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet som uppfyller villkoren för prisnedsättning enligt förordningen om prisnedsatta läkemedel m.m. För medförsäkrad person skall personbevis lämnas till föreningen första gången ersättning söks. För medlem utges ersättning med 75 % av kostnaderna, dock max 2475 kronor per kalenderår. För medförsäkrad utges ersättning med 50 % av kostnaderna, dock max 600 kronor per kalenderår. För barn utges ersättning med 50 % av kostnaderna, dock max 600 kronor. Ersättning för privatläkare som inte är anslutna till försäkringskassan eller landstinget ersätts med 75 % av avgiften för primärvårdstaxan till medlem och 50 % av egenavgiften för primärvårdstaxan till medförsäkrad person. Ersättning utgår inte i följande fall:

Tandvårdsersättning

Ersättning ges för medlem. Ersättningen utgår enligt nedan närmare angivna bestämmelser.

Glasögonersättning

Ersättning ges för medlem. Ersättningen utgår enligt nedan närmare angivna bestämmelser.

Utbetalning av förmåner

Förmåner från föreningen utbetalas på tid och sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen äger föreskriva hur rätt att utfå förmåner skall styrkas.

Varje betalningstillfälle utjämnas ersättningen för varje kvitto till hela kronor genom bortfall av örestalen

Vid utbetalning av förmåner görs avdrag för obetalda avgifter.

Förmåner och återbetalning av medlemsavgiften utbetalas inte om den som är berättigad att uppbära förmån/återbetalning inte har gjort anspråk på denna inom sex månader efter det att han fick kännedom om sin fordran. De medlemmar som har nyttjat föreningen under innevarande år, återfår ej inbetald medlemsavgift. Styrelsen kan dock medge undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl därtill finns.